Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU FAJNGOLD.EU
zaktualizowany na dzień 27.07.2022r.
 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki prowadzenia sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego z użyciem strony fajngold.eu oraz zasady realizacji zawartych za pośrednictwem w/w sklepu umów.
 2. Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę:


Wcisło Mariusz Fajngold Jewellery
41-200 Sosnowiec,
ul. Modrzejowska 20,
NIP 6250018300, REGON 272069446
mail: sklep@fajngold.eu
tel. kom. +48 604-475-712
tel. stacjonarny: (32) 266-04-14
adres witryny internetowej: www.fajngold.eu
 

§ 2

Definicje
 

Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 2. Sklep internetowy, sklep – działalność prowadzona za pośrednictwem strony fajngold.eu
 3. Sprzedawca – oznacza Wcisło Mariusz Fajngold Jewellery z siedzibą w Sosnowcu kod pocztowy: 41-200 ul. Modrzejowska 20; NIP:  6250018300, REGON: 272069446.
 4. Klient, Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
 5. Produkt, towar, asortyment – wytwarzana przez firmę biżuteria, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują oraz świadczone przez firmę usługi jubilerskie.
 6. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 7. Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
 8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów dokonanych przez Kupującego.
 9. Schowek - lista przechowywanych produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów dokonanych przez Kupującego.
 10. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Panel Klienta – miejsce na stronie internetowej, w którym Klient może edytować swoje dane, przeglądać historię zamówień, dokonać zwrotu produktu lub złożyć reklamację. Dostęp do Konta Klienta możliwy jest po wpisaniu otrzymanego loginu i hasła.
 12. Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu lub usługi zawarta między Usługobiorcą, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 14. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę dostępna z listy wymienionej pod adresem https://fajngold.eu/platnosci-pm-19.html
 15. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 16. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba dni roboczych.
 17. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 18. Wada fizyczna – niezgodność sprzedanego produktu, a w szczególności jeśli ten produkt:
  - nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;
  - nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  - został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym;
  - posiada uszkodzenia, zarysowania, odkształcenia.
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 20. Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
 21. Cookies – pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Klient, podczas korzystania ze Sklepu Internetowego.
 22. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 23. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 24. Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.


§ 3

Kontakt ze Sklepem
 

 1. Adres siedziby Sprzedawcy: 41 – 200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 20.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@fajngold.eu
 3. Numer telefonu Sprzedawcy:  tel. kom. +48 604-475-712 / tel. stacjonarny (32) 266-04-14.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Credit Agricole 96 1940 1076 3016 5162 0000 0000.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 - 17:00 (tel. stacjonarny) w dni robocze oraz w godzinach 9:00 - 20:00 (tel. kom.) w dni robocze oraz soboty.


§ 4

Informacje ogólne
 

 1. Sklep internetowy fajngold.eu (zwany dalej Sklepem) oferuje sprzedaż złotej biżuterii oraz usługi grawerowania biżuterii, zmiany rozmiarów biżuterii oraz inne usługi.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są cechowane przez Państwowy Urząd Probierczy. Wyroby z kamieniami szlachetnymi posiadają ponadto certyfikat autentyczności.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe/ kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Do każdego sprzedawanego produktu wystawiany jest paragon fiskalny oraz na życzenie faktura VAT po uprzednim podaniu wszystkich potrzebnych informacji do jej wystawienia.
 9. Paragon lub fakturę VAT należy zachować do ewentualnego zwrotu bądź reklamacji produktu zakupionego poprzez Sklep.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.


 

§ 5

Warunki korzystania ze Sklepu
 

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,
 • zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.


 

§ 6

Zakładanie konta w Sklepie
 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.


§ 7

Zasady składania zamówienia
 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.
 2. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu).
 4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną na adres: sklep@fajngold.eu lub dzwoniąc pod numer telefonu: 604-475-712 do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności
 

1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • przesyłka kurierska DPD
 • przesyłka kurierska DHL
 • przesyłka kurierska Kurier Inpost
 • odbiór w punkcie - Inpost Paczkomaty 24
 • odbiór osobisty dostępny pod adresem: 41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 20.

2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • tradycyjna płatność przelewem na konto Sprzedawcy 
 • szybka płatność przelewem lub kartą za pośrednictwem serwisu PayU
 • płatność za pobraniem
 • płatność przy odbiorze w sklepie stacjonarnym.

3.    W przypadku płatności przelewem na konto Sprzedawcy, należy odpowiednią kwotę przekazać na rachunek banku Credit Agricole: 96 1940 1076 3016 5162 0000 0000 podając w tytule przelewu numer zamówienia. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.
4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania wpłaty zaliczki.

 


§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży
 

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
2.    Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.    W przypadku wyboru przez Klienta:
a)    płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b)    płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c)    płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki w siedzibie sklepu stacjonarnego Klient obowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
4.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5.    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6.    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a)    w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
b)    w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
7.    W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
8.    Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz wszystkich krajów Unii Europejskiej.
9.    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
10.  Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 


§ 10

Terminy realizacji zamówień
 

 1. Zamówiony produkt wysyłany jest we wskazanym terminie w sposób wybrany podczas składania zamówienia. Termin realizacji jest wyszczególniony przy każdym produkcie z osobna. Klient po złożeniu zamówienia informowany jest o terminie realizacji przesyłki.
 2. Produkty wykonywane pod indywidualne zamówienie każdorazowo mają wyznaczony termin realizacji, niezbędny na ich wykonanie, uzgodniony uprzednio z Klientem składającym zamówienie na produkty o niespecyficznych parametrach.  
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od momentu potwierdzenia przez Klienta zamówienia.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej Sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta podając jednocześnie przewidywany termin realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy
 

1. Klient może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od daty dostarczenia Produktu Klientowi.
3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4.    Oświadczenie może być wysłane za pomocą elektronicznej poczty na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@fajngold.eu  
5.    Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6.    Skutki odstąpienia od Umowy:
a)    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b)    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru, koszty opiewające na wartość zakupionych produktów. Koszt przesyłki nie podlega zwrotowi.
c)    Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d)    Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia jego otrzymania.
e)    Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
f)     Produkt podlegający zwrotowi nie może  nosić śladów użytkowania, powinien być zwrócony wraz z metką, oryginalnym opakowaniem oraz z dołączonym dowodem zakupu, tj. paragonem.
g)    Sprzedawca oświadcza, że nie przyjmuje zwracanych przesyłek za pobraniem.
7.    Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi  w odniesieniu do produktów:
a)    indywidualizowanych tj. wykonywanych na indywidualne zamówienie, w tym produktów, na których został naniesiony grawer, zmieniony rozmiar lub dokonana została inna zmiana na życzenie klienta (ingerencja w produkt). Zgodnie z art. 10 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów przy sprzedaży na odległość informujemy, że obrączki ślubne są przygotowywane indywidualnie na tzw. „zamówienie specjalne” – nie stanowią wyrobów gotowych, lecz wykonywane są pod obrane przez Klienta parametry tj. rozmiar, kolor złota, szerokość, grubość, grawer – z tego powodu nie podlegają one możliwości zwrotu.
b)    noszących ślady użytkowania, przeróbek lub zniszczonych, niekompletnych.


§ 12

Reklamacja i gwarancja
 

1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2.    Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3.    Sklep udziela 12 miesięcznej gwarancji na zakupioną biżuterię.
4.    Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, naturalnego zużycia (ścierania się metalu oraz rodu, zarysowań, wgnieceń, odkształceń)  oraz wad powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania biżuterii.
5.    Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
6.    Warunkiem naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie kompletnej biżuterii wraz z dowodem zakupu.
7.    Ingerencja zewnętrzna np. naprawy, zmniejszenie lub powiększenie wyrobów na własną rękę lub u innych jubilerów skutkuje utratą gwarancji.
8.    Zapewniamy, w terminie 14 dni od daty zakupu, bezpłatne dopasowanie zakupionego pierścionka lub obrączki, jeżeli dany wzór na to pozwala. Bezpłatne dopasowanie jest wykonywane tylko jeden raz – kolejne są odpłatne. Przy sprzedaży wysyłkowej koszty związane z dostarczeniem wyrobu, który ma mieć dopasowany rozmiar pokrywa Kupujący. W większości obrączek z kamieniami nie ma technicznych możliwości zmiany rozmiaru, w niektórych wzorach jest to możliwe, lecz wykonywane jest odpłatnie, z uwagi na skomplikowany proces.
9.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Towary zakupione w Sklepie można reklamować również w siedzibie sklepu stacjonarnego w Sosnowcu.
10.  Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
11.  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
12.  Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres siedziby Sklepu tj. Fajngold Jewellery, 41 – 200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 20.
13.  Reklamacje rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych, towar zostanie naprawiony na koszt Sprzedającego i odesłany do Klienta.
14.  Jeżeli stwierdzi się, że uszkodzenia produktu wynikają ze złego użytkowania, zniszczenia mechanicznego i innych wad, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, Klient zostanie poinformowany o ewentualnych kosztach naprawy i terminie wysyłki oraz terminie naprawy produktu. Klient może w tym przypadku odmówić naprawy i żądać odesłania z powrotem do niego produktu. Koszty wysyłki ponosi wówczas Klient.

 


§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym
 

1.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2.    Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3.    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a)    w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
b)    w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Usługobiorca podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Usługobiorca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
7. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się tutaj: Polityka prywatności.§ 14

Postanowienia końcowe 
 

1.    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4.    Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu